Pensjonat w Borach Tucholskich

Przystanek Tleń

Rezerwaty przyrody

Mamy nadzieję, że zgromadzone informacje umożliwią poznanie osobliwych miejsc przyrodniczych i kulturowych terenów nad Wdą, Prusiną i Ryszką.

Parki i rezerwaty przyrody

  • Wdecki Park Krajobrazowy - obszar atrakcyjny krajobrazowo ze względu na dużą lesistość (głównie bór świeży z dominującą sosną), Wdę z dopływami, dwa zalewy na Wdzie, jeziora rynnowe i wytopiskowe, torfowiska
  • Bory Tucholskie - obszar Borów Tucholskich obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W jego skład wchodzą następujące mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia część Równiny Charzykowskiej, północno-wschodnia część Pojezierza Krajeńskiego, północna część doliny Brdy oraz północna część Wysoczyzny Świeckiej. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe. Typowy obszar młodoglacjalny, obejmujący w większości jałowe piaski. Rzeźba terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny i rozległe wzórza, liczne pagórki oraz doliny i rynny. Sieć wodna jest silnie rozwinięta - wody zajmują ok. 14% powierzchni. Ostoje odwadnia rzeka Brda wraz ze swoimi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. Wśród jezior liczne są jeziora przepływowe połączone z systemem wodnym Brdy. W sumie jest ok. 60 jezior - największe Charzykowskie (1363 ha), zaś najgłębsze Ostrowite - 43 m. Lasy to głównie bory świeże, ale także bagienne i suche. Występują też grądy, lasy bukowo-dębowe, łęgi i olsy. Liczne torfowiska. Grunty orne, łąki i pastwiska pokrywaja ok. 15% terenu.
  • Rezerwat przyrody Jezioro Ciche - położony jest przy drodze prowadzącej do leśniczówki Zalesie (czerwony szlak turystyczny). Głównym celem ochrony jest roślinność wodna, bagienna oraz fragment grądu subkontynentalnego. Na szczególną uwagę zasługuje zespół lilii wodnych pokrywających niemal całą powierzchnię wody oraz niewielkie jeziorko dystoficzne. Niezwykle cennymi elementami rezerwatu są rzadkie i chronione rośliny, wśród nich bagnica torfowa, turzyca bagienna oraz storczyki: listera jajowata i kruszczyk szerokolistny.
  • Rezerwat przyrody Jezioro Piaseczno - najmłodszy rezerwat przyrody, utworzony został w 2001 roku. Położony jest 4 km na północ od wsi Łążek, przy czarnym szlaku turystycznym. Celem ochrony jest cenny pod względem naukowym i krajobrazowym ekosystem jeziora. Piaseczno jest jeziorem polodowcowym typu rynnowego, bezodpływowego, zasilanym przez wody podziemne iopady atmosferyczne. Zlewnia bezpośrednia jeziora porośnięta jest zwartym kompleksem leśnym dochodzącym do linii brzegowej. Woda jeziora zaliczana jest do I klasy czystości.
  • Rezerwat Miedzno - rezerwat ornitologiczny, położony jest 4 km na północny wschód od Osia. Został utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i błotnego. Jest to jedyny tego typu w powiecie świeckim rezerwat ornitologiczny. Silnie zeutrofizowane, w końcowym stadium zarastania jezioro wraz z otaczającymi lasami, bagnami i przepływającą Sobińską Strugą stwarzają dogodne warunki lęgowe dla wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków takich jak: żuraw, łabędx niemy, krzykliwy, bocian czarny, kropiatka, orzeł bielik, bąk, rybołów i wiele innych.
  • Rezerwat Dury - ścisły rezerwat wodno-torfowiskowy, położony jest 4 km na północ od Osia w pobliży drogi Osie - Skórcz. Tworzą go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczającymi je torfowiskami. Występujące tu zbiorowiska torfowiskowe ze stanowiskami rosiczek: okrągłolistnej, długolistnej i pośredniej stanowią unikatowe w skali kraju zbiorowisko roślinności terenów podmokłych. Osobliwościami florystycznymi są również: grzybień północny, żurawina drobnolistna, bagnica i narecznica grzebieniasta oraz rzadkie gatunki turzyc.
  • Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego - na południe od jeziora Mukrz, grąd z naturalnym, największym w Polsce, stanowiskiem cisa - ponad 4 tysiące okazów.
Zarezerwuj swój pobyt w Przystanku Tleń
Przyjazd
19
cze2024
Wyjazd
20
cze2024
1